Android

Android:

La configuració dels dispositius que fan servir Android (qualsevol versió, en aquest cas la configuració es fa a un Android 4) es mostra a la següent imatge:

Es poden veure, remarcats en vermell, les caselles a canviar i/o omplir amb informació:

  • EAP Method: TTLS.
  • Phase 2 authentication: PAP
  • CA Certificate: s'ha de deixar "(unspecified)"
  • Identity: Usuari del campus d'EADA.
  • Anonymous Identify: S'ha de deixar en blanc. (En el cas de voler una connexió més segura, omplir amb "anonymous@eada.edu").
  • Password: La contrasenya feta servir al campus.

Finalment, clicar en "Connect" i estareu connectats a la xarxa d'Eduroam.