Política de privacitat

Darrera versió: juny de 2021

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, el "RGPD") i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, la "LOPDGDD"), la present Política de Privacitat té com a objecte informar a tots aquells Usuaris subjectes a la mateixa del possible tractament de les seves dades personals.

Quan els Usuaris visiten el lloc web www.eada.edu, així com les Plataformes que EADA posa a disposició de l'Usuari, per exemple, el Campus Virtual, Jobsite (en endavant, "les Plataformes"), els perfils d'EADA en xarxes socials (Instagram, Facebook o Twitter, entre d'altres) i altres dominis titularitat d'EADA (en endavant, "Lloc" o "Lloc web"), quan sol·liciten informació, sol·liciten o contracten qualsevol dels nostres serveis i / o productes, EADA pot tractar les seves dades personals.

Aquesta Política de Privacitat  està destinada a ajudar a entendre quines dades recopila EADA i què fa amb elles. En aquesta línia, la present Política de Privacitat explica, entre altres qüestions:

  • quina informació recopila EADA i amb quines finalitats;
  • quins usos realitza EADA d'aquesta informació;
  • les opcions que ofereix EADA en relació amb la informació recopilada.

 

A l'efecte d'aquesta política, s'entendrà com Usuari a qualsevol categoria d'interessats inclosa en aquest document.

FUNDADACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (en endavant, "EADA" o la "Institució"), en la seva condició de responsable del tractament, es pren molt seriosament la privadesa dels Usuaris i es compromet a realitzar els màxims esforços al seu abast per respectar-la.

Les dades d'identificació d'EADA són:

Titular: FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA
Domicili social: Carrer Aragó, número 204, 08011, Barcelona (Espanya)
Contacte DPD: privacy@eada.edu
Telèfon: +34 934 520 844
Dades registrals: Registre número 43, del Registre Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya

EADA recopila dades personals de les següents maneres:

i. Dades personals que l'Usuari ens proporciona: quan emplena qualsevol dels formularis a la seva disposició en el lloc web o qualsevol formulari físic ja sigui de matrícula o d'assistència a activitats, o quan es registra i / o accedeix a les Plataformes o quan contracta qualsevol de les activitats, serveis i programació oferts per EADA.

ii. Dades personals que l'Usuari no ens proporciona directament: en ocasions EADA: pot col·laborar amb altres institucions per realitzar programes conjunts i mitjançant els quals obtenir dades personals d'Usuaris inscrits. En qualsevol cas, s'informarà als usuaris de forma específica. 

iii. A través de les Cookies i tecnologies similars: quan visita el lloc web EADA fa servir diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el vostre navegador o dispositiu. EADA també utilitza aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan l'Usuari interacciona amb serveis oferts per EADA (com pagar la reserva de matrícula), o altres funcions de Google que puguin aparèixer en altres llocs. Google Analytics ajuda a EADA a analitzar el trànsit del lloc web i / o plataformes, si s’escau. Podeu obtenir més informació sobre el tractament que EADA realitza de les dades personals obtingudes a través de cookies en la Política de Cookies.

Aquestes dades personals es poden agrupar de forma general en les categories següents:

Dades identificatives: nom, cognoms, DNI o NIF, adreça física i de correu electrònic, telèfon, signatura manual i / o electrònica, estat civil, imatge, veu, número de la Seguretat Social o mutualitat.
Dades acadèmiques: expedient, qualificacions, titulacions, nivell d'idiomes.
Dades econòmic financeres: informació sobre situació econòmica i financera (rendes, assegurances, situació financera, fiscal, compte corrent).
Dades professionals: CV, empresa on treballa, càrrec, ocupació.
Dades per a l'elaboració de perfils: interessos, aficions.
Dades de connexió / dades identificatives: IP, logs.

Així mateix, tractem dades personals de diferents categories d'interessats que, considerats com a Usuaris en el seu conjunt, de manera enunciativa i no limitatiu, són les següents:

Usuaris del lloc web, Plataformes i Xarxes Socials: dades personals d'Usuaris que es posen en contacte amb EADA a través del nostre lloc web, o que accedeixen a qualsevol dels perfils de la institució en xarxes socials com a seguidor o com a usuari independent, o que utilitzen qualsevol de les Plataformes a les que li donem accés o si no, a les quals poden accedir lliurement.
Candidats a llocs de treball: dades personals de les persones físiques que s'inscriguin en candidatures d'ocupació ofertes per EADA de manera directa a través del nostre lloc web, Plataforma i / o en col·laboració amb tercers que gestionin ofertes de treball o candidatures d'ocupació.
Candidats a un programa: dades personals de les persones físiques que s'inscriuen per començar el procés d'admissió d'un programa ofert per EADA a través del Lloc Web.
Admesos: dades personals de les persones físiques que hagin superat el procés d'admissió i hagin rebut la confirmació d'EADA informant de la seva admissió en el Programa.
Participants: dades personals de les persones físiques inscrites en els programes acadèmics que organitza i imparteix EADA, de manera directa i / o en col·laboració amb tercers (ja siguin altres entitats educatives d'ensenyament superior o entitats de qualsevol tipus amb activitats relacionades amb la docència o amb l'àmbit de coneixement objecte del programa), per qualsevol canal (formació en obert o formació in-company) i en qualsevol modalitat (presencial, semipresencial o en línia).
Alumni: dades personals dels exparticipants de qualsevol dels programes organitzats o impartits per EADA.
Socis: dades personals de les persones físiques que paguen una quota per obtenir la categoria i avantatges de soci d'EADA.
Col·laboradors / proveïdors: dades personals de col·laboradors acadèmics, ponents, conferenciants i prestadors de serveis de qualsevol tipus.
Assistents: dades personals de persones físiques que assisteixen a un esdeveniment organitzat per EADA, de manera directa i / o en col·laboració amb tercers, i / o en qualsevol espai de les instal·lacions d'EADA.

Tal com s'ha comentat anteriorment, EADA tracta dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte aquestes dades personals EADA aplica tractaments en funció de les diferents categories d'interessats i d'acord amb finalitats diferents:

Les dades personals obtingudes a través del lloc web i de les plataformes d'EADA es tractaran per a les següents finalitats:

1. Atendre les sol·licituds d'informació i / o consultes efectuades per l'Usuari, a través dels formularis de contacte del Lloc Web i / o a través de les plataformes de xat posades a la seva disposició.

Termini de conservació: fins a haver resolt la sol·licitud d'informació a l'Usuari i un cop resolta el termini necessari per al compliment de les obligacions legals aplicables, si n'hi ha.
Base jurídica: el consentiment de l'Usuari implícit en la seva sol·licitud i / o consulta, als efectes que EADA pugui atendre-la.

2. Possibilitar l'ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc Web, incloent la contractació i / o subscripció dels programes acadèmics oferts en el mateix, els quals inclouen l'assistència d'Usuari a esdeveniments (conferències i sessions informatives, o altres actes d'anàloga naturalesa) promocionats a través del Lloc Web i la sol·licitud de preinscripció o informació sobre els diferents cursos / màsters / postgraus i / o conferències ofertes a la web.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Usuari i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides per l'Usuari i EADA en el Lloc Web.

1. En cas que l'Usuari remeti a EADA el seu currículum i / o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre aquesta sol·licitud i, si escau, permetre participar en un procés de selecció per a un lloc de treball en EADA.

Termini de conservació: tots els currículums es destrueixen un cop transcorreguts un any des de la finalització del referit procés de selecció, de manera que si l'Usuari vol seguir formant part de la base de dades d'EADA haurà de tornar a enviar el seu currículum un cop transcorregut l'esmentat termini.
Base jurídica: el consentiment de l'Usuari implícit en la remissió del seu currículum i / o sol·licitud de feina.

1. Gestionar les sol·licituds d'aquelles persones físiques que comencen el procés d'admissió d'un programa ofert per EADA a través del nostre lloc web, la qual cosa, pot incloure totes aquelles comunicacions per via electrònica i no electrònica entre EADA i el Candidat relacionades amb el procés d'admissió.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació entre el Candidat a un programa i EADA, fins i tot si es converteix en Admès i / o participant. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: la correcta gestió del Candidat perquè pugui formar part del procés d'admissió d'EADA.

2. Analitzar la informació facilitada pel Candidat per realitzar una anàlisi de les seves competències de cara a la seva inclusió en el programa al qual sol·licita incorporar-se, la qual cosa podrà incloure l'elaboració d'un perfil de candidatures no automatitzat.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació entre el Candidat a un programa i EADA, fins i tot si es converteix en Admès i / o participant. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: l'interès legítim d'EADA a seleccionar els Candidats més adequats en els seus programes.

1. Gestió dels Candidats a un programa ofert per EADA que han estat admesos per matricular-se, la qual cosa pot incloure totes aquelles comunicacions per via electrònica i no electrònica entre EADA i l’Admès relacionades amb el procés de matriculació.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació acadèmica entre l’Admès i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions acadèmiques i no acadèmiques assumides per l’Admès i EADA.

1. Formalització, matriculació, gestió administrativa, execució, i desenvolupament dels programes formatius, accés a les Plataformes d'impartició dels programes i tota aquella activitat docent d'EADA, incloent el servei de Biblioteca.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació acadèmica entre el participant i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions acadèmiques i no acadèmiques assumides pel participant i EADA.

2. Gestió de beques i ajudes a l'estudi per a la comunitat EADA

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació entre el participant i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de la gestió de la beca o ajuda a l'estudi.

3. Serveis d'orientació professional (Borsa de Treball / Carreres professionals i / o gestió de les pràctiques dels participants en entitats col·laboradores - Pràctiques acadèmiques externes -).

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el participant i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel participant i EADA.

4. Segmentació i realització de perfils de forma no automatitzada, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.

Termini de conservació: fins al moment en què el participant retiri el seu consentiment per a aquest tractament.
Base jurídica: l'interès legítim d'EADA a la millora dels seus programes i serveis per participants.

5. Gestió dels Participants del Campus Virtual per a la preparació de les sessions, l'allotjament de les dades dels correus electrònics acadèmics.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el participant i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel participant i EADA.

6. Gestió de les valoracions dutes a terme pel participant mitjançant enquestes realitzades en qualsevol moment del curs acadèmic.

Termini de conservació: Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què el participant retiri el seu consentiment.
Base jurídica: consentiment implícit del Participant en el moment d'enviar les seves valoracions.

7. Tractament de la imatge i veu del Participant, en qualsevol mitjà, suport o material prou permanent o estable, per permetre la percepció, reproducció o comunicació de qualsevol forma, de les activitats i serveis formatius oferts i/o desenvolupats per EADA.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre el participant i EADA.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i   negocials assumides pel participant i EADA.

8. Tractament de la imatge i veu de l'Participant, en qualsevol mitjà, suport o material, per promocionar els serveis d'EADA en publicacions, pàgines webs, Campus Virtual i xarxes socials pertanyents a EADA, així com en premsa, edicions i en qualsevol altre mitjà.

Termini de conservació: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què el participant retiri el seu consentiment.
Base jurídica: el consentiment exprés del Participant, degudament atorgat mitjançant els canals posats a la seva disposició.

9. Gestió administrativa dels Participants que formin part de programes de col·laboració conjunts entre EADA i una altra universitat, entitat, escola de negoci i / o institució respecte dels quals EADA figura com Corresponsable del tractament.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el participant i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides entre el participant i EADA.

1. Manteniment de la categoria Alumni d'EADA de gestió de les relacions amb antics participants.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Alumni i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel Alumni i EADA.

2. Organització d'activitats i esdeveniments per Alumni.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Alumni i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel Alumni i EADA.

3.  Gestió del Campus Virtual per Alumni.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Alumni i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel Alumni i EADA.

4. Serveis d'orientació professional (EADACareers).

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Alumni i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel Alumni i EADA.

5. Organització d'activitats professionals entre participants, alumni i empreses associades.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre l'Alumni i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel Alumni i EADA.

1. Gestió de la condició de Soci obtinguda per la persona física que, després de realitzar el pagament de la quota corresponent a EADA, pot gaudir dels avantatges del servei.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el Soci i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel Soci i EADA.

1. Gestionar l'encàrrec establert en el contracte, oferta i / o pressupost, incloent la planificació d'activitats i l'administració de la retribució i altres beneficis rellevants per al col·laborador / proveïdor.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el client i / o proveïdor i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel client i / o proveïdor i EADA.

2. Gestió administrativa dels clients que s'hagin registrat en el Jobsite EADA amb la finalitat de publicar ofertes de treball.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el client i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel client i EADA

3. Gestió administrativa dels clients que han contractat els serveis prestats per EADA en el marc del programa EADA Corporate.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el client i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel client i EADA.

4. Serveis administratius i de gestió a empreses que organitzen esdeveniments o activitats a les instal·lacions d'EADA.

Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual i / o negocial entre el client i EADA. I un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
Base jurídica: execució de les obligacions contractuals i / o negocials assumides pel client i EADA.

5. Mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en què l'afectat presti els seus serveis. Així com, amb els empresaris individuals o professionals liberals amb la finalitat d'establir una relació professional i no com a persones físiques.

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat s'oposi a la recepció d'aquestes comunicacions.
Base jurídica: l'interès legítim d'EADA d'acord amb l'article 19 de la LOPDGDD en estar limitat el tractament a les dades necessàries per a la seva localització professional i per mantenir relacions mercantils.

1. Mantenir informat a l'interessat, fins i tot i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis, novetats, publicacions, invitacions, programes, newsletter, activitats i esdeveniments de l'entitat sempre que aquest usuari hagi manifestat el seu consentiment exprés a aquest tractament.

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
Base jurídica: consentiment explícit de l'interessat donat per a la recepció d'aquestes comunicacions.

2. Mantenir informat a l'Usuari ja sigui Client i / o Participant d'EADA, finalitats i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats, relacionats amb aquells productes i serveis similars als contractats per l'Usuari.

Termini de conservació: fins al moment en què l'interessat s'oposi a la recepció d'aquestes comunicacions. En aquest sentit, l'Usuari, en el moment de la contracció dels productes i / o serveis, tindrà a la seva disposició un mecanisme d'oposició a aquest tipus d'enviaments comercials.
Base jurídica: l'interès legítim d'EADA d'acord amb l'article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a l'existir una relació contractual prèvia, a través de la qual EADA va obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per emprar-les per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis similars als que inicialment van ser objecte de contractació per part d'aquest.

1. Administrar les interaccions de l'usuari amb EADA a través dels diferents perfils de xarxes socials (entre d'altres, Instagram). Les dades tractades amb aquesta finalitat seran aquelles introduïdes pel Usuaris en el seu perfil de la xarxa social corresponent, per tant, regulats per la Política de Privacitat  d'aquesta xarxa social, de la qual EADA no és responsable. Per a més informació, pots dirigir-te a les Política de Privacitat  en Xarxes Socials d'EADA https://www.eada.edu/es/politica-de-privacidad-en-las-redes-sociales

Termini de conservació: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant la vigència del perfil d'EADA a la xarxa social.
Base jurídica: el consentiment implícit de l'interessat en interactuar i / o seguir el perfil d'EADA a la xarxa social.

De conformitat amb el que preveuen les finalitats de tractament indicades en el punt anterior, les dades personals de contacte d'Usuaris del lloc web i de les Plataformes, participants, alumni i col·laboradors / proveïdors, es comunicaran a les empreses col·laboradores d'EADA, sempre amb el seu consentiment explícit per a aquestes finalitats. Podeu consultar les dades de les companyies col·laboradores d'EADA sol·licitant-ho en el correu privacy@eada.edu

Respecte les dades personals de Participants i determinats Col·laboradors / Proveïdors podrem comunicar les seves dades a entitats acadèmiques col·laboradores en programes internacionals o europeus als quals s'hagi inscrit aquest participant o en què participi dit col·laborador / proveïdor. Aquesta comunicació s'ha de fer sobre la base de la pròpia gestió i execució del programa.

Així mateix, les dades personals de Participants i / o Alumni podran ser comunicades a les empreses que informin a través del Jobsite o per altres canals a EADA sobre ofertes d'ocupació que puguin ser interessants per als Participants i / o Alumni. Aquesta comunicació s'ha de fer sobre la base del consentiment implícit del Participant i / o Alumni a través de la seva inscripció o resposta a l'oferta o en base al seu consentiment explícit sol·licitat en el moment d'oferir la candidatura a aquest.

Així mateix, informar-lo que les seves Dades Personals podran ser accedits per tercers que actuïn en nom d'EADA, sempre que l'accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a la institució. Sota aquest escenari, EADA en tot cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament amb cada un d'aquests tercers, els quals tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que EADA determini en cada cas.

En aquest sentit, per a l'enviament de les comunicacions per via electrònica, podem utilitzar la plataforma Gmail o Google Drive, el que implica transferir les dades de l'Usuari a un encarregat del tractament localitzat als Estats Units: Google LLC, empresa titular d'aquesta plataforma, que està adherida a Privacy Shield (www.privacyshield.gov) en relació a la protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, Google recull dades de connexió (incloent el seu correu electrònic i adreça IP) a través de les seves tecnologies de seguiment, els quals també podran ser transferits.

EADA col·labora amb tercers, entre altres Google, per conèixer la seva Política de privadesa: Google’s Privacy & Terms site

Per a alguns serveis o programes, les dades personals d'algunes categories d'interessats poden ser objecte de tractament, accés o emmagatzematge en un país diferent d'aquell en què es troba EADA, que potser no ofereixi el mateix nivell de protecció de les dades personals.

Si EADA transfereix dades personals a empreses externes en altres jurisdiccions, garantirà la protecció de les dades personals (i) aplicant el nivell de protecció requerit d'acord amb la legislació local en matèria de protecció de dades / privacitat aplicable a EADA, (ii) actuant de conformitat amb les normes i polítiques d'EADA, i (iii) per EADA, situada a l'Espai Econòmic Europeu (és a dir, els estats membres de la UE més Islàndia, Liechtenstein i Noruega, el «EEE»), llevat que es disposi el contrari, transferint exclusivament les dades personals conforme a clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea (iv) recaptant, en cas que sigui la base legal de tractament, el consentiment de l'interessat.

Pot sol·licitar informació addicional en relació amb transferències internacionals de dades personals i obtenir una còpia de les mesures de protecció pertinentment implementades exercint els seus drets com es detalla a continuació en l'apartat 6 (Seguretat).

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, EADA aplica mesures de seguretat tècniques, administratives i organitzatives per protegir les dades que recollim enfront de la destrucció accidental o il·lícita i la pèrdua, alteració, divulgació o accés no autoritzats, especialment quan el tractament impliqui la transmissió de dades en una xarxa, i davant de qualsevol altra forma il·lícita de tractament.

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc Web no és necessari el previ registre de l'Usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts de Plataformes pot estar condicionada al previ registre de l'Usuari. En aquest cas, les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes i actuals.
L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de les dades facilitades via el Lloc Web i / o la Plataforma. A aquests efectes, l'emplenament de les dades es considera realitzada per aquest Usuari, qui respondrà en tot cas de les dades introduïdes. L'Usuari serà responsable de qualsevol dada i informació falsa o inexacte facilitada a EADA.
Així mateix, l'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de les seves claus d'accés (usuari i contrasenya), assumint en conseqüència els danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús indegut de les seves claus d'accés, així com la cessió, revelació o pèrdua de les mateixes.

A aquests efectes, els accessos a àrees restringides del lloc web realitzats sota les claus d'accés d'un usuari prèviament registrat es reputaran realitzats per aquest usuari, que respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

En el cas que l'Usuari sospiti que les seves claus d'accés estan sent utilitzades per tercers sense el seu consentiment previ, aquest haurà de notificar aquesta sospita a EADA el més aviat possible a través dels mitjans de contacte indicats en les presents Condicions generals d'ús.

Els Usuaris poden exercir davant FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA els següents drets relacionats amb les seves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició mitjançant un escrit acompanyat de documentació i / o informació acreditativa de la seva identitat, i indicant expressament quin dret d'entre els anteriorment relacionats exercita a FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA, Carrer Aragó, nombre 204, 08011, Barcelona (Espanya), o correu electrònic privacy@eada.edu.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l'interessat la legitimació es basa en el consentiment donat per l'interessat, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Considerarem totes les sol·licituds i oferirem la nostra resposta dins el període de temps establert per la llei aplicable. Tingueu en compte, però, que certa informació pot estar exempta d'aquestes sol·licituds en algunes circumstàncies en incloure dades personals que necessitem continuar tractant per als nostres interessos legítims o per complir amb una obligació legal.

En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.
Si té qualsevol dubte en relació amb el tractament de dades personals de la Companyia, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del següent e-mail: privacy@eada.edu.

Podrem revisar aquesta Política de Privacitat  oportunament i publicar la versió més actualitzada al nostre lloc web. T'informarem en cas que els teus drets es vegin apreciablement afectats com a conseqüència d'una revisió.