Política de privacitat en Xarxes Socials

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

Darrera versió: juliol 2020

1. informació sobre EADA del tractament de les dades allotjades a la web oficial de la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ) a les xarxes socials

De conformitat amb el deure d'informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (d'ara endavant, el “RGPD" ) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (d'ara endavant, la "LOPDGDD") FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ) (d' ara endavant "EADA"), vol donar a conèixer als usuaris de les xarxes socials [especificar quina] la política pel que fa al tractament i protecció de les dades personals d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial d’EADA.

L'accés i ús per part de l'usuari del lloc web oficial d'EADA, assumeix que accepta expressament la present política de privacitat i que consent el tractament de les seves dades personals tal com es preveu en el mateix.

2. Dades de menors o incapaços

L'accés i la inscripció en aquesta xarxa social estan prohibits per als menors de catorze (14) anys d'edat, de manera que l'accés i l'ús dels menors de catorze (14 anys) al lloc web oficial d'EADA, en ella, també està prohibit. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, EADA adverteix que serà necessari l'assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o del seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial. EADA quedarà expressament exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la utilització de la seva pàgina web oficial per part de menors i incapaços essent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació d'EADA com a responsable del tractament

L'usuari queda informat que, amb domicili social al carrer Aragón, número 204, 08011, Barcelona (Espanya), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència de la inscripció i utilització de la pàgina oficial d'EADA, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments pels quals és responsable l'entitat propietària de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina

4. Finalitats del tractament

Les dades personals facilitades voluntàriament per l'usuari a EADA, a través de la seva pàgina web oficial, formarà part d'un tractament de dades responsabilitat d'EADA, amb la finalitat d'oferir-li informació per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic que permeti realitzar comunicacions comercials, enviar newsletter a aquells usuaris que s’hi subscriguin a la mateixa, o intercanviar informació amb EADA i altres usuaris, així com interactuar amb altres usuaris.

Des del moment en què l'usuari utilitza aquesta pàgina oficial aquest dóna el seu consentiment exprés per a la correcta prestació dels serveis proporcionats per EADA d'acord amb el que estableix aquesta política.

L'usuari és lliure d'utilitzar el la pàgina oficial d'EADA, de manera que en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d'utilitzar-la ni facilitar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial d'EADA, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres informacions i/o continguts que estaran sotmesos tant a aquesta política com a les normes de la xarxa social. L'usuari serà responsable de tot el contingut que publiqui respecti la legislació vigent, aquesta política i les normes de la xarxa social.

L'usuari només podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte a les quals tingui l'autorització de tercers.

EADA, tens dret a retirar d'aquesta pàgina oficial – unilateralment i sense comunicació prèvia o autorització de l'usuari – qualsevol contingut publicat per l'usuari que violi o infringeixi la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les normes de la xarxa social.

5. Destinataris

S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d'EADA pot ser conegut per la resta d'usuaris de la pàgina oficial i de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari al pàgina oficial d'EADA seran comunicats a la resta d'usuaris per la mateixa naturalesa del servei.

EADA només preveu realitzar transferències o comunicacions de dades que, per normativa vigent, s'hagin de fer a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats administratives competents.

6. Altres proveïdors de serveis de tercers

EADA adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb aquesta política, pel que fa a les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través d'aquesta pàgina oficial en aquesta xarxa social, sense que es faci responsable dels tractaments i usos posteriors de les dades personals que poguessin ser realitzades tant pel titular serveis de la societat de la informació que puguin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o de l'exercici de la seva activitat, terceres persones que estableixen hipervincles a la xarxa social.

7. Qualitat de les dades

EADA adverteix a l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari ha de tenir en compte en tot moment que només pot facilitar les dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En tot cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin o no aquests usuaris de la xarxa social o de la pàgina oficial d'EADA, a la mateixa.

8. Drets que assisteixen a l'interessat

L’usuari pot exercir davant la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITARIA EADA els següents drets relacionats amb les seves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició mitjançant un escrit acompanyat de la documentació i/o informació acreditativa de la seva identitat, i indicant expressament quin dret d'entre els exercicis prèviament relacionats amb la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITARIA EADA, carrer Aragón, número 204, 08011, Barcelona (Spain Privacy@eada.edu), .

Així mateix, en el tractament de les dades de l'interessat la legitimació del qual es basa en el consentiment prestat per l'interessat, l'interessat té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Considerarem totes les sol·licituds i proporcionem la nostra resposta en el termini establert per la llei aplicable. Tingueu en compte, però, que certa informació pot estar exempta d'aquestes sol·licituds en algunes circumstàncies, incloent-hi les dades personals que hem de seguir per processar els nostres interessos legítims o per complir una obligació legal.

En qualsevol cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent si ho considera oportú.

Si té qualsevol dubte referent al tractament de les dades personals de l'escola, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de dades a través del següent correu electrònic: Privacy@eada.edu.

9. Altres informacions d'interès

Podem revisar aquesta Política de privacitat de manera oportuna i publicar la versió més actualitzada al nostre lloc web.