La nostra responsabilitat

Acompanyar i créixer amb líders responsables

model propi de lideratge sostenible i responsable

A EADA Business School treballem amb un model propi de lideratge sostenible i responsable que fomenta valors i pràctiques que se sustenten en limpacte econòmic, mediambiental i social positiu.

Creiem fermament en l'efecte multiplicador i impacte positiu que les futures i actuals persones directives poden generar a la societat mitjançant aquest lideratge, tant a les seves empreses ja existents i no fonamentades en un bé comú, com en aquelles organitzacions que naixeran de forma nativa amb propòsit.

Següent

Eixos del lideratge sostenible d'EADA

Entenem la idea d'aquest nou lideratge com una evolució en les demandes que la societat fa al món de l'empresa i, en conseqüència, en un canvi en la manera com les persones i les organitzacions hem de funcionar per convertir-nos i continuar essent líders en la seva sector. Ja no n'hi ha prou de generar creixement econòmic, la responsabilitat social i les conductes ètiques són centrals en la generació d'aquest creixement i l'exercici del lideratge.

La nostra feina com a escola de negocis és preparar els professionals i les organitzacions per assolir aquests estàndards, ja siguin socials, econòmics o ambientals, garantint que tant com les persones com les organitzacions entenguin, s'impliquin i promoguin aquest canvi, i capacitant-les per fer front a les seves responsabilitats amb tots els diferents grups d'interès.

Per aconseguir-ho, des d'EADA i el nostre Sustainability Hub creem coneixement i traslladem la investigació científica en sostenibilitat en un impacte real a través de programes formatius, col·laboracions i iniciatives per als nostres grups d'interès: participants, Alumni, staff, corporacions i empreses, entre d'altres.

preparar els professionals i les organitzacions
Següent

Benestar integral i cultura interna

entorn en permanent evolució

La Fundació EADA, com a escola de negocis, està sotmesa a un entorn en permanent evolució, major especialització i diversitat, innovació contínua, agilitat i cap a la sostenibilitat, cosa que requereix una adaptació constant als nostres equips.

La nostra organització se centra en les persones essent el seu objectiu difondre un model de la seva gestió basat en el benestar integral mitjançant un model de cultura interna fonamentada a atraure, desenvolupar i fidelitzar les millors persones a cada lloc; facilitar una convivència professional i personal en el marc de les relacions laborals; així com elevar el nivell de seguretat i salut a través de la integració de la prevenció de riscos laborals.

 • El foment dels valors ètics i responsables de la nostra Fundació, assegurant el compliment normatiu o el Compliance de la institució.
 • La coresponsabilitat, el compromís i la confiança com a eixos d'una cultura amb més capacitat d'anàlisi, treball en equip, flexibilitat, transversalitat, digitalització i professionalització per gestionar les accions i la presa de decisions professionals.
 • Una formalització de les relacions laborals entre iguals: de condicions i respecte on les dues parts es comprometen a exercir i demandar els seus drets i els seus deures professionals i jurídics.
 • El disseny i presentació de propostes laborals de valor per seleccionar, contractar, incorporar i fidelitzar el millor talent.
 • La valoració de les idees i els suggeriments de totes les persones per convertir-les en accions i activitats de valor.
 • El foment de la conciliació de la vida laboral i professional: treball a distància, presencial o altres models que existeixin a l'organització, vetllant pel dret a la desconnexió digital.
 • La consolidació d'una relació d'ajuda propera per aconsellar, recomanar i proposar solucions als comandaments o adreces amb responsabilitat als equips en la presa de les millors decisions respecte als seus col·laboradors.
 • Una comunicació lleial i veritable envers la resta de l'organització. Atreure la confiança de les persones traslladant la informació a temps i amb la major transparència i credibilitat.
 • La coherència en la presa de decisions buscant la millor opció perquè conflueixin les necessitats de l'organització amb les de cada individu.
 • L'execució del treball en un entorn saludable, segur i sostenible basat en principis legals, socials i ètics, amb total respecte a la dignitat de les persones.
 • Garantizar la igualdad de oportunidades para todas las candidaturas y durante su proceso, así como promover la diversidad en todas sus formas (edad, género, raza, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual u otra condición personal física o social).
 • Asegurar que en todas las candidaturas no se realiza ninguna discriminación.
 • Presentar en los procesos de selección una propuesta detallada de valor que facilite la incorporación de las personas mejor preparadas.
 • Crear alianzas con el sector social y la administración local para potenciar el acceso al mundo laboral de profesionales con riesgo de exclusión social.
 • Seleccionar personas cuya ética y valores sean afines a los de la institución.
 • Velar por la adecuación de las personas al puesto de trabajo para una ejecución del mismo con excelencia.
 • Garantizar que en los procesos de selección media la transparencia, fomentando la promoción interna, en primer lugar, y en consonancia con el plan de igualdad.
 • Comptar amb la formació com a element continu fonamental en el desenvolupament professional i d'impuls a la promoció interna.
 • Els responsables d'àrea guiaran, estimularan i recolzaran integrants del seu equip per a la consecució del creixement professional i l'avaluació posterior al progrés obtingut.
 • Impulsar l'experiència formativa interna per aprofundir a més en el coneixement de la nostra activitat i funcionament de la institució.
 • Incloure temàtiques vinculades a temes que afecten el compliment del compliance penal, del pla d'igualtat i del codi ètic de la institució, cosa que s'ha de traslladar a l'activitat laboral quotidiana i evitar riscos respecte dels nostres valors.
 • Afavorir una cultura de treball oberta i transparent basada en la flexibilitat, el compromís, la confiança, l'entesa i la coresponsabilitat entre professionals.
 • Impulsar la creació d'una cultura interna que respecti la desconnexió digital.
 • Desenvolupar iniciatives i beneficis que assegurin el benestar (treball a distància, els horaris flexibles i el treball a temps parcial).
 • Garantir la transparència i l'equitat salarial per a llocs homogenis.
 • Complementar el salari al 100% de totes les persones sigui quina sigui la seva situació que impedeixi el desenvolupament de la seva feina en normalitat.
 • Estipular salaris variables com a incentius que promogui la consecució de resultats de negoci i objectius personals desafiadors a l'organització.
 • Oferir un paquet de beneficis socials mitjançant l'establiment d'un pla de retribució flexible