Notícies

Presentació de l’informe ‘Evolució salarial 2007-2016’ d'ICSA Grupo i EADA

15 Febrer 2017
Recursos humans

La recuperació  econòmica impacta en l'increment dels salaris

EADA_ICSA1L'informe Evolución salarial 2007-2016 d'ICSA Grupo i EADA constata la recuperació de l’economia espanyola en els darrers exercicis. Segons l’estudi, per primera vegada durant la crisi augmenten les retribucions salarials en totes les categories professionals.

En el rang més bàsic, el dels empleats, el salari brut es va situar el 2016 en els 22.841 euros, tot superant el pic dels 22.762 euros de 2009. A la categoria de càrrecs intermedis es trenca la tendència negativa dels darrers anys de pèrdua de poder adquisitiu i, també, per primera vegada, el salari brut anual arriba als 39.364 euros, una xifra que ni tan sols es va assolir abans de la crisi, el 2017, quan la mitjana era de 34.803 euros. Els directius també han vist augmentar els seus salaris durant el 2016, arribant als 78.875 euros bruts anuals, una xifra semblant a la de 2015 (78.605 euros) y la de 2014 (78.840 euros) i lleugerament inferior a la de 2013 (80.330 euros).

Recuperació  del PIB

Segons Jordi Costa, professor de Relacions Laborals, Negociació i Política de Compensació i Beneficis d’EADA, “aquest increment es deu a la recuperació del PIB que, després d’haver disminuït un 9,2% entre 2009 i 2013, quan la crisi va assolir el seu punt més àlgid, entre 2014 i 2016 ha crescut un 7,8%”. De totes les categories, Costa en destaca la millora salarial dels càrrecs intermedis: “Durant la crisi van deixar de ser una peça clau a les organitzacions. De fet, molts van ser acomiadats i reemplaçats per empleats que van assumir les seves funcions amb un sou més baix. Això és degut no només a la conjuntura econòmica sinó també a la progressiva eliminació de jerarquies a les empreses, la qual cosa ha fet que qualsevol treballador assumeixi nous rols i responsabilitats”.

Els càrrecs intermedis tornen a tenir un rol important a les empreses després d'un llarg període en què van ser acomiadats i reemplaçats per altres empleats. 

Sectors

EADA_ICSA2Per sectors, els professionals millor pagats són els de l’àrea financera (banca i assegurances). “Després de la reestructuració dels darrers anys, la banca s’ha pogut recuperar i ha tornat a augmentar els salaris”, assenyala Costa. En concret, en aquest sector la retribució mitjana dels directius és de 85.835 euros, la dels càrrecs intermedis és de 44.265 euros i en els empleats és es de 25.820 euros.

L’altre sector millor pagat és el de la indústria. En aquest cas han influït diversos factors, com ara la major qualificació dels seus perfils professionals, l’aposta per la internacionalització i les exportacions i, també, la repatriació d’activitats. Respecte aquest darrer punt, el professor d’EADA assegura que “s’ha produït un canvi de tendència important, ja que fins fa relativament poc temps les empreses externalitzaven la seva producció a tercers països, com la Xina o el Marroc, amb costos de producció més barats”. Ara, en canvi, “aquestes mateixes empreses han tornat a patriar les seves activitats al nostre país, posant en valor la qualitat dels seus productes”.

En comparació amb els salaris del sector financer, en el cas de la indústria són lleugerament inferiors en els directius (82.188 euros) i en els càrrecs intermedis (41.030 euros). En el cas dels empleats, el salari brut anual se situa en els 25.014 euros, molt a prop, per tant, dels empleats de l’àrea financera.

La banca i la indústria són els sectors millor pagats, pel contrari, el comerç i el turisme són els pitjor remunerats

A l’altre extrem se situen els sectors del comerç i del turisme, que són els pitjor pagats a totes les categories. Per a Costa, “tot i ser sectors de gran empenta segueixen estan molt mal pagats, sobretot perquè són treballs poc qualificats”. En aquest cas, des de 2014 fins al 2016 només s’ha enregistrat un augment salarial en els càrrecs intermedis –passant de 30.000 euros a 34.609 euros– i en els empleats –de 17.00 euros a 18.122 euros–. En canvi, en el mateix període, els directius han disminuït el seu poder adquisitiu des dels 76.000 euros fins als 72.702 euros.

Cap a un model retributiu sostenible

PovedaDe la seva banda, Ernest Poveda, president d’ICSA Grupo, assegura que “en l’actual context de recuperació econòmica, amb aquests increments salarials i el descens considerable del nombre de desocupats –4.237.800 a finals de 2016– ara és el moment de reformar els nostres sistemes retributius”. En la seva opinió, “les empreses han de substituir els models de retribució fixa per d’altres variables que afavoreixin el desenvolupament personal i professional dels treballadors”. Tal com explica, de fórmules n’hi ha moltes, entre elles, “flexibilitat horària per a la conciliació, formació, bon ambient de treball i consecució d’objectius en base a projectes en què els treballadors puguin créixer”.

La pregunta és, per què ara és el moment adequat quan  aquestes fórmules de retribució sostenible han existit sempre? Segons Poveda, “perquè actualment un dels principals reptes de les empreses és retenir el talent”. I hi afegeix, “El salari no és el que més es prioritza a l’hora de canviar de feina sinó els beneficis personals i professionals que pot reportar una organització”.

Comunitats autònomes

Amb una retribució mitjana de més de 25.000 euros bruts anuals, els empleats de Navarra són els millors pagats del país (25.582 euros), seguits pels de Madrid (24.025 euros), País Basc (23.364 euros) i Catalunya (23.029 euros). Quant als directius, els que més cobren són els de Madrid (83.458 euros) i els de Catalunya (80.634 euros).