Termes i condicions d'ús

La FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITÀRIA EADA (ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ), d'ara en endavant EADA, està inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 43 del Registre. Tots els drets reservats.

Condicions legals

Els drets de propietat intel·lectual de les pàgines web www.eada.edu, intranet.eada.edu i campus.eada.edu, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents  elements aquí continguts són titularitat d'EADA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització de les pàgines web www.eada.edu, intranet.eada.edu i campus.eada.edu, que EADA posa de manera gratuïta a disposició dels usuaris d'Internet, empreses associades d'EADA, socis d'EADAAlumni i col·laboradors. L'accés a aquestes pàgines web implica la seva acceptació sense reserves als presents termes i condicions d'ús. La utilització de determinats serveis oferts en aquestes pàgines web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades simplement per l'ús d'aquests serveis.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de les pàgines web només i tant sols si concorren les següents condicions:

 1. Que sigui compatible amb les finalitats de les pàgines web www.eada.edu, intranet.eada.edu i campus.eada.edu.
 2. Que es realitzi amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
 3. Que cap dels continguts relacionats amb aquestes pàgines web siguin modificats de cap manera.
 4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquestes pàgines web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o de la resta d'imatges que l'acompanyen.

EADA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves pàgines web, de la configuració i presentació de les mateixes i de les condicions d'accés.

EADA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a les pàgines  web assenyalades, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, tot i que esmerçarà els seus millors esforços per a evitar-les, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquestes pàgines web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda a les mateixes és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. EADA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d'aquest accés o ús de la informació. EADA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de les pàgines web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

EADA no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als que es fa referència a les pàgines web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en les mateixes que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'usuari per aquest motiu.

EADA és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada "EADA". Pel que fa a les citacions de productes i serveis de tercers, EADA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant que la simple menció o aparició en les pàgines web suposi l'existència de drets o responsabilitat alguna d'EADA sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part d'EADA.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquestes pàgines web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'EADA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

Política de privacitat i seguretat

EADA manté una política de discreció i seguretat absoluta amb les seves dades personals. A continuació els hi oferim la declaració organitzativa tant en l'àmbit de la LSSICE (Llei espanyola per als serveis a la societat de la informació) com en matèria de protecció i privacitat de dades personals.

Privacitat de dades

Per accedir als serveis que EADA ofereix a través de les referides pàgines web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que aquestes dades quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d'EADA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a EADA, Carrer d'Aragó 204, 08011 Barcelona o bé, enviant un correu electrònic a info@eada.edu.

D'altra banda, per a poder utilitzar aquests serveis, l'usuari autoritza a EADA per a què pugui subcontractar l'allotjament de les dades recollides a través de les seves pàgines web a terceres entitats. En qualsevol cas, EADA garanteix que les empreses subcontractistes estaran ubicades a països amb un nivell de Protecció de Dades equiparable a l'Espanyol, i que amb aquestes s'haurà signat prèviament un contracte que satisfaci els requisits que estableix l'article 12 de la LOPD.

Contrasenyes

Per poder accedir a “Comunitat” l'usuari rebrà a la seva adreça de correu electrònic un codi d'usuari i clau d'accés que haurà d'introduir a la pàgina Web.

EADA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l'accés com a usuari, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

Sol·licitud d'admissió a programes educatius, confirmació d'assistència a esdeveniments i tramitació d'altes com a soci de la comunitat d'antics alumnes

En virtut d'allò establert a la LOPD 15/1999 i a la LSSICE 34/2002, les dades que ens faciliti s'incorporaran en un fitxer titularitat d'EADA amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d'admissió als programes educatius que desenvolupa EADA, confirmar a través de la pàgina web la seva assistència a les activitats que aquesta organitzi  o gestionar l'alta com a soci de la comunitat d'antics alumnes EADAAlumni, així  com per a informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, dels esdeveniments que l'escola organitzi i de les seves novetats segons consideri oportú en cada moment a efectes de gestió interna, promoció i tot allò que es consideri de menester. En qualsevol cas, el titular podrà exercir de franc els drets d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades adreçant una comunicació per escrit a EADA, Carrer d'Aragó 204, 08011 Barcelona, o per correu electrònic a info@eada.edu.

Treballa amb nosaltres i pràctiques professionals

A efectes d'allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum que faciliten, inclosa l'adreça de correu electrònic, s'incorporin en un fitxer titularitat d'EADA, amb la finalitat d'estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l'estudi i anàlisi personalitzat o segmentat de la mateixa. Així mateix, accepta  expressament que les dades incloses en el currículum puguin ser comunicades amb la mateixa finalitat a les empreses participants del programa Carreres Professionals d'EADA amb les que hagi formalitzat un conveni de pràctiques per a incorporar estudiants del centre en programes de pràctiques professionals.

Les dades de currículum que es facilitin seran conservats durant el termini d'un any, després del qual EADA procedirà a la seva total destrucció.

EADA garanteix que totes les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir de franc els drets d'oposició, accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocar la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant una comunicació per escrit a EADA, Carrer d'Aragó 204, 08011 Barcelona, o bé per correu electrònic a info@eada.edu.

Conveni de pràctiques professionals

Les Pràctiques Professionals permeten als nostres alumnes col·laborar amb una empresa com una forma de completar la seva formació i continuar desenvolupant les seves competències en l'entorn laboral. Les empreses tenen l'oportunitat d'incloure en el seu equip durant un període de temps determinat a joves talents d'EADA per a què duguin a terme tasques a les diferents àrees funcionals de l'empresa.

Per a fer-ho, aquestes hauran de sol·licitar la celebració d'un conveni de pràctiques amb EADAomplint el formulari específic de la pàgina web. En aquest sentit, i en virtut d'allò establert a la LSSICE 34/2002, de Serveis de la Societat  de la Informació i de Comerç Electrònic, la seva acceptació als presents Termes i Condicions d'Ús suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què EADA tramiti la seva sol·licitud i pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent.

En qualsevol cas, les empreses que així ho desitgin podran revocar en qualsevol moment aquest consentiment adreçant una comunicació per escrit a EADA, Carrer d'Aragó 204, 08011 Barcelona o bé per correu electrònic a info@eada.edu.

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)

D'acord als termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la seva acceptació als presents Termes i Condicions d'Ús suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què EADA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions, pot dirigir-se per escrit a EADA, Carrer d'Aragó 204, 08011 Barcelona o al correu electrònic info@eada.edu, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d'aquesta pàgina web, l'Usuari accepta i autoritza a que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d'EADA. En cas que vostè inclogui en els formularis d'aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors, exonerant a EADA de tota responsabilitat derivada de l'incompliment per part de l'usuari d'aquest compromís.

Normes de comportament dels blocs EADA Blog, Master & MBA Blog i Alumni Blog

Les següents normes pretenen garantir la llibertat de pensament i preservar el dret al respecte, a la decència i la diversitat.

 1. Les entrades que realitzin els usuaris tindran un contingut respectuós amb els membres dels blocs EADA BLOG, MASTER & MBA BLOG i ALUMNI BLOG, i envers a les terceres persones de les quals se'n faci menció. S'evitaran desqualificacions i insults, substituint-los, si s'escau, per fets i relats creïbles i/o provats que descriguin la qualitat, vici o defecte al qual es vol fer referència.
 2. L'usuari es compromet a no incloure continguts difamatoris, que continguin insults, que es considerin racistes, que resultin obscens, de contingut religiós, ofensius, ni aquells contraris a la normativa aplicable vigent, i en particular, comentaris que puguin vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques o que atemptin contra el dret a l'honor. Així mateix, tampoc publicarem continguts referents a idees polítiques, que incloguin qualsevol contingut sexual, o continguin “spam”.
 3. El criteri de publicació és l'exposició d'idees i reflexions. El bloc no pot ser utilitzat per a entaular-hi polèmiques. Si una entrada o comentari no és compartit per algun dels usuaris, aquest ha de publicar la seva opinió particular sobre el tema en qüestió, exposant el seu propi concepte i criteri encara que resultés diferent o contrari a l'entrada o comentari, i sense refutar ni fer referència a l'opinió original amb la que es discrepa.
 4. Es prohibeix utilitzar les entrades i comentaris com a mitjà publicitari o de promoció de productes i serveis, o per a anuncis i divulgacions amb finalitats lucratives.
 5. No s'admeten continguts contraris a la llei i als bons costums.
 6. Els comentaris del bloc seran moderats prèviament a la seva publicació, pel que no apareixeran publicats de manera immediata o instantània, reservant-se EADA el dret a la publicació de comentaris.
 7. EADA no es fa responsable del contingut, enllaços, comentaris, expressions i opinions que els usuaris realitzin al  Bloc i es publiquin en el mateix, ni garanteix la veracitat d'aquestes aportacions. L'usuari és sempre el responsable dels comentaris publicats, essent l'únic garant en relació a l'acompliment de la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual que pugui afectar al contingut dels comentaris publicats en el Bloc. Així, EADA s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'ús d'aquest contingut en el Bloc sense l'obtenció de la corresponent llicència o autorització per part de l'usuari.

El contingut i orientació dels enllaços que puguin ser inclosos en aquest bloc no representen necessàriament els punts de vista ni concepcions filosòfiques o polítiques d'EADA.

Normes d'ús dels Fòrums del Campus Virtual

La participació en aquests fòrums és de franc i oberta als membres del Campus Virtual d'EADA, però s'han d'acceptar unes Normes d'Ús bàsiques i senzilles, les quals  enumerem tot seguit:

Normes Generals

No es garanteix l'exactitud, integritat o veracitat dels missatges. EADA no es responsabilitza de cap manera de les opinions o informacions difoses pels usuaris. La publicació al fòrum de les mateixes no implica el reconeixement de la informació com a certa ni tampoc la seva aprovació, conformitat o suport. Les opinions difoses reflecteixen únicament l'opinió personal o punt de vista dels seus autors.

La responsabilitat de la informació proporcionada, opinions i, en definitiva, del text íntegre dels missatges escrits per un usuari, és exclusiva d'aquest usuari a tots els efectes.

No es permet la publicació de missatges que incloguin informació falsa i/o que difami a cap persona o entitat. Tampoc missatges amb contingut pornogràfic o de caràcter inapropiat per a persones menors d'edat. El mateix criteri s'aplica als missatges de tipus racista, sexista o crític amb determinats sectors o col·lectius socials.

Dades Personals i el Registre d'IPs

Es recomana no exposar públicament dades personals, així com l'adreça de correu electrònic, missatgeria instantània, número de telèfon, o domicili particular. Aquesta informació, a banda de no tenir rellevància per a d'altres usuaris, podria ser objecte de mal ús per part de terceres persones, en tractar-se d'una informació de fàcil captura en estar exposada en una web pública.

EADA no es fa responsable de la seva difusió, sent la responsabilitat exclusiva de l'usuari que la publica.

EADA registra de forma automàtica la IP de tots els usuaris que envien missatges al fòrum. Aquesta informació és només visible per als moderadors i l'administració del fòrum, i es col·laborarà en la mesura del possible amb l'autoritat competent en cas de què se li requereixi a la EADA qualsevol tipus d'informació sobre presumptes infractors de la legislació vigent.

Expulsió del Fòrum

En el cas de que els moderadors detectin que un usuari incompleix les normes, compten amb l'autorització per a l'amonestació i advertència mitjançant el sistema d'infraccions.

En el cas de què fos necessari, podran procedir a l'expulsió de l'usuari del fòrum si així ho consideren oportú o si la gravetat de les seves accions o la seva situació de reincidència en l'incompliment de les normes ho requereix.

Els moderadors poden contemplar l'eliminació de les infraccions d'un usuari si passat un temps el comportament en el fòrum per part de l'usuari ha demostrat un canvi d'actitud positiu.

Usuaris conflictius i/o en desacord amb les normes del fòrum

Qualsevol usuari que alteri el bon funcionament del fòrum mitjançant reiterades queixes, menyspreu als moderadors i/o a l'administració o a les normes d'ús del fòrum serà expulsat del mateix.

Com a usuari es pot estar en desacord amb alguna d'aquestes normes, però queda ben clar que això no dóna llibertat per a infringir-les. La infracció de les normes implicarà l'aplicació de les corresponents sancions per part dels moderadors, que podran amonestar a l'infractor o expulsar-lo directament, segons la gravetat de  l'actuació o el seu caràcter reincident.

L'eliminació de missatges o expulsió del fòrum no atorga el dret a rèplica.

Missatges creats per membres expulsats del fòrum

Els missatges creats per un membre expulsat del fòrum, excepte aquells que per les normes d'ús hagin estat esborrats, es mantindran en el mateix i no es podrà exigir-ne la seva eliminació. Es considera que un missatge escrit en un mitjà públic i gratuït és una aportació pública, en aquest cas a un col·lectiu  i en un marc de col·laboració, aportant informació i detalls. L'eliminació dels mateixos privaria a tot el col·lectiu de l'accés a aquesta informació.

No retroactivitat de les normes

L'establiment i canvi en les normes del fòrum no implica retroactivitat en les mateixes. Si en el passat cap usuari va ser expulsat o sancionat per les normes vigents amb anterioritat, ha de saber que el present i/o futurs canvis de normes no tenen caràcter retroactiu, i les expulsions i sancions continuaran vigents.

Fundació Privada Universitària EADA
CIF ESG08902645
Carrer d'Aragó 204
Barcelona (Espanya)
CP 08011
Telf: (+34) 934 520 844 - Fax (+34) 933 237 317
e-mail: info@eada.edu