Fundació EADA


La beca Fundació EADA té com a objectiu facilitar el desenvolupament i creixement de la carrera professional dels candidats, bé sigui pel propi perfil professional, trajectòria passada o objectius futurs.

Abast de la beca

L'òrgan responsable d'atorgar la beca és el Comitè de Beques el qual avaluarà la sol·licitud i establirà, si escau, l'import de la beca atenent als següents criteris:

 • Perfil professional del sol·licitant.
 • Circumstàncies personals, nivell d'ingressos i situació laboral.
 • Programa al que aplica.
 • Concurrència de sol·licituts i pressupost disponible.

Requisits

Les persones candidates han d'haver superat el procés d'admissió.

Documentació

 • Carta explicant els motius pels quals se sol·licita la beca
 • Carta de recomanació, en el seu àmbit professional o acadèmic
 • DNI i currículum del sol·licitant
 • Títol universitari (no imprescindible)
 • Activitats extracurriculars (participació en associacions, fòrums professionals...)
 • Còpia de la matrícula del programa al qual s'aplica
 • Documentació acreditativa de la seva situació financera (opcional)

Terminis

La sol·licitud s´ha de rebre abans de l'inici del programa i el departament d'Admissions de EADA comunicarà al sol·licitant en un termini màxim de 10 dies la decisió del Comitè de Beques. En el cas d'haver estat concedida, el participant disposarà de 10 dies per formalitzar la inscripció al programa abonant l'import de la reserva de plaça, de no ser així, superat aquest termini la concessió de la beca quedarà sense efecte.


 
 
 
 
 
 
 
 -

Telefon Tel: +34 934 520 844

Fax Fax: +34 933 237 317

E-mail Email: info@eada.edu